Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 47
Năm 2022 : 1.177
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

chuyen de hoa 9

CHUYÊN ĐỀ 1:

NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

I. Kiến thức cơ bản

1/ NT là hạt vô cùng nhỏ ,trung hoà về điện và từ đó tạo mọi chất .NT gồm hạt nhân mang điện tích + và vỏ tạo bởi electron (e)  mang điện tích -

2/ Hạt nhân tạo bởi prôton (p) mang điện tích (+) và nơtron (n) ko  mang điên  .Những NT cùng loại có cùng số p trong hạt nhân .Khối lượng HN =khối lượng NT

3/Biết trong NT số p = số e .E luôn chuyển động  và sắp xếp thành từng lớp.Nhờ e mà NT có khả năng liên kết đượcvới nhau 

1/ Nguyên tố hoá học là những nguyên tử cùng loại,có cùng số p trong hạt nhân .

Vởy : số P là số đặc trưng cho một nguyên tố hoá học .

4/ Cách biểu diễn nguyên tố:Mỗi nguyên tố được biễu diễn bằng một hay hai chữ cái ,chữ cái đầu được viết dạng hoa ,chữ cái hai nếu có viết thường ..Mỗi kí hiệu còn chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

Vd:Kí hiệu Na biểu diễn {nguyên tố natri ,một nguyên tử natri }

5/Một đơn vị cacbon ( đvC) = 1/12khối lg của một nguên tử C

 mC=19,9206.10-27kg

 1đvC =19,9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg.

6/Nguyên tử khối là khối lượng của1 nguyên tử tính bằng đơn vị C .

II. Bài Tập

Bài 1: Tổng số hạt p ,e ,n trong nguyên tử là 28 ,trong đó số hạt ko mang điện chiếm xấp xỉ 35% .Tính số hạt mỗi loaị .Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử .

Bài 2 :nguyên tử sắt gồm 26 p,30 n ,26 e ,

a) Tính khối lượng e có trong 1 kg sắt '

b) Tính khối lượng sắt chứa 1kg e .

Bài 3:Nguyên tử oxi có 8 p trong hạt nhân.Cho biết thành phần hạt nhân của 3 nguyên tử X,Y ,Z theo bảng sau:

Nguyên tử

 Hạt nhân

 X

 8p , 8 n

Y

  8p ,9n

 Z

   8p , 10 n                                              

 

Nh÷ng nguyªn tö nµy thuéc cïng mét nguyªn tè nµo ? v× sao ?

Bµi 4: a)Nguyªn tö X nÆng gÊp hai lÇn nguyªn tö oxi .

b)nguyªn tö Y nhÑ h¬n nguyªn tö magie 0,5 lÇn .

c) nguyªn tö Z nÆng h¬n nguyªn tö natri lµ 17 ®vc .

H·y tÝnh nguyªn tö  khèi cña X,Y ,Z .tªn nguyªn tè  ,kÝ hiÖu ho¸ häc cña nguyªn tè®ã ?

Bµi 5 : Mét hîp chÊt cã PTK b»ng 62 .Trong ph©n tö oxi chiÕm 25,8% theo khèi l­îng , cßn l¹i lµ nguªn tè natri .H·y cho biÕt sè nguyªn tö cña mçi nguûªn tè cã trong ph©n tö hîp chÊt .

Bµi 6

Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 16 bh¹t.

a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.

b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.

c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö­ khèi cña nguyªn tè X.

Bµi 7.

  Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiªu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 10.H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?

Bµi 8.Trong ph¶n øng ho¸ häc cho biÕt:

a) H¹t vi m« nµo ®­îc b¶o toµn, h¹t nµo cã thÓ bÞ chia nhá ra?

b) Nguyªn tö cã bÞ chia nhá kh«ng?

c)V× sao cã sù biÕn ®æi ph©n tö nµy thµnh ph©n tö kh¸c? V× sao cã sù biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c trong ph¶n øng hãa häc?

 

CHUYÊN ĐỀ 2

CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

A/Kiến thức cần nhớ

            1/.Hiện tượng vật lí là sự bién đổi hình dạng hay trạng thái của chất.

            2/.Hiện tượng hoá học: là sự biến đổi chất này thành chất khác.

          3/ Đơn chất: là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hoá học từ một nguyên tố hh có thể tạo nhiều đơn chất khác nhau

          4/Hợp chất : là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.

         5/Phân tử:là hạt gồm  1số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất .

        6/Phân tử khối :- Là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

                          - PTK bằng tổng các nguyên tử khối có trong phân tử.

       7/Trạng thái của chất:Tuỳ điều kiện một chất có thể tồn tại ơtrangj thái lỏng ,rắn hơi

B/ Bài tập

Bài 1:Khi đun nóng , đường bị phân huỷ biến đổi thành than và nước.Như vậy ,phân tử đuường do nguyên tố nào tạo nên ?Đường là đơn chất hay hợp chất .

Bài 2:a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy, hiện tượng đó là hiện tượng gì?

  b) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học: trứng bị thối; mực hòa tan vào nước; tẩy màu vải xanh thành trắng.

Bài 3:Em hãy cho biết những phương pháp vật lý thông dụng dùng để tách các chất ra khỏi một hỗn hợp. Em hãy cho biết hỗn hợp gồm những chất nào thì áp dụng được các phương pháp đó. Cho ví dụ minh họa.

Bài 4:Phân tử của một chất A gồm hai nguyên tử, nguyên tố X liên kết với một nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) A là đơn chất hay hợp chất

b) Tính phân tử khối của A

c) Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên và ký hiệu của nguyên tố.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới